Op deze pagina vindt u meer informatie over onze Festival Academy, Impression & ons project voor het basisonderwijs.

Festival Academy – Masterclasses voor viool, altviool & cello

Ook dit jaar organiseren we voorafgaand aan ons festival een Academy, in 2023 al voor de 3e keer.

Let op: Inschrijven kan tot 4 april!

Van 4 tot en met 7 mei kunnen studenten zich onderdompelen in de muziek.

Docenten

Lisa Jacobs – viool
Professor Koninklijk Conservatorium Den Haag & Gent

Boris Faust – altviool
Professor Hochschule fur Musik und Theater Hamburg

Mathias Johansen – cello
Professor Conservatorium Vorarlberg

Correpetitor – Mariken Zandvliet

Kosten

Cursusgeld: € 300,-
Accommodatie: € 225,- (3 nachten op basis van halfpension)

Introductie

De masterclasses voor viool, altviool en cello met internationaal gerenommeerde docenten en
solisten bieden een goede gelegenheid om een week bezig te zijn met de voorbereiding van het
nieuwe studiejaar, een repetitie, een concertoptreden, een concours of een examen of vrije
programmakeuze uit het solo- en concertrepertoire.
Met zijn vergezichten, boomgroepen, vijverpartijen en padenstelsels is de 19e eeuwse historische
buitenplaats Ipenoord in Oostkapelle, gelegen op het mooie Zeeuwse eiland Walcheren, een
uitzonderlijke omgeving voor intensief werken aan artistieke en professionele ontwikkeling.

Uitgenodigd zijn

Studenten en jonge studenten van muziekuniversiteiten, muziekhogescholen en conservatoria |
gevorderden van muziekscholen en privélessen | professionele muzikanten | instrument docenten.
Semi-professionele musici/amateurs die vanuit een professionele invalshoek aan het werk willen
gaan, worden voorlopig slechts in beperkte mate toegelaten. Extra plaatsen kunnen pas geboekt
worden na de deadline van 4 april, op basis van beschikbare plaatsen.
De cursussen staan open voor deelnemers van alle nationaliteiten vanaf 14 jaar. Uitzonderingen op
de minimumleeftijd zijn mogelijk in overleg met de Artistiek leider.
Cursustalen zijn Duits & Engels & Nederlands | Voor de biografieën van de respectievelijke docenten
verwijzen we u naar de website www.festivalzeelandklassiek.flywheelstaging.com (klik bovenin op de namen voor rechtstreekse link)

De volgende faciliteiten zijn bij de masterclasses inbegrepen

3 individuele lessen | pianobegeleiding (door repetitor) | deelname aan kamermuziek met de
docenten | alle lessen zijn openbaar │ podiumtraining | afsluitend openbaar concert met gratis
toegang (selectie)| gebruik recreatieruimtes | actieve deelnemers ontvangen een
participatiediploma.

De deelnemers kunnen oefenen in hun hotelkamer, extra oefenruimtes voor externe deelnemers
zijn niet beschikbaar!

Vrije tijd

Het strand van Oostkapelle behoort tot de mooiste en schoonste van Nederland. Buitenplaats
Ipenoord/Green White bevindt zich op slechts 2 kilometer van strand en zee. Daarnaast grenst
buitenplaats Ipenoord/Hotel Green White aan het Staatsnatuurmonument “de Manteling”.

Registratietermijn

Let op de inschrijftermijn/aanmelddeadline! Vanwege de grote belangstelling en het beperkte aantal
deelnemers raden wij aan tijdig in te schrijven. Latere inschrijvingen kunnen worden overwogen als
er nog plaatsen over zijn.

Slotconcert

Het laatste openbare concert vindt plaats op zondag 7 mei om 16.00 uur in de Serre van
buitenplaats Ipenoord. De docenten selecteren de deelnemers.

Meedoen aan Festival Zeeland Klassiek Academy 2023?

Stuur een e-mail voor deelname aan strijkerscultuur@gmail.com met de volgende gegevens:
• volledige naam
• adres
• geboortedatum
• kopie paspoort
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 50,-, dit bedrag zal worden verrekend na bevestigde toelating.
Je inschrijving is pas compleet als wij het inschrijfgeld hebben ontvangen.
Bankrekening: NL16 RABO 0335 0074 06
t.n.v. Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland
BIC-code: RABONL2U
Referentie: Inschrijfgeld + uw naam
Na bevestiging van jouw toelating is het volledige bedrag verschuldigd voor aanvang van de cursus.
Er kan geen garantie worden gegeven om een plaats open te houden als het saldo niet op dat
moment is betaald.

Festival Zeeland Klassiek Academy 2023 – Masterclasses for violin, viola, cello & chamber music

NB: application deadline is April 4th!

From May 4-7 we are hosting already our 3rd edition of the Zeeland Klassiek Academy!

Teachers

Lisa Jacobs – violin
Professor Koninklijk Conservatorium Den Haag & Ghent

Boris Faust – Viola
Professor Hochschule fur Musik und Theater Hamburg

Mathias Johansen – cello
Professor Conservatorium Vorarlberg

Correpetitor – Mariken Zandvliet

Costs

Coursefee: € 300,-
Accommodation € 225,- (3 nights based on halfpension, in a shared double room)

Introduction

The masterclasses for violin, viola and cello with internationally renowned teachers and soloists offer a great opportunity to spend a week preparing the new academic year, a concert performance, a competition or an exam. The masterclass takes place at the 19th century landgoed Ipenoord. With its wide views, groups of trees and ponds, the estate is located in Oostkapelle, a small town in the region of Zeeland, an exceptional environment for intense work on artistic and professional development.

Invited are

Students and young professionals from music universities, music colleges and conservatories, advanced students from music schools and private teachers. Semi-professional musicians/amateurs who want to work from a professional angle are only allowed to a limited extent for this moment. Additional places can only be booked after the deadline of April 4, based on available places. The courses are open to participants of all nationalities from the age of 14. Exceptions to the minimum age are possible in consultation with our Artistic director. Course languages ​​are German & English & Dutch | For the biographies of the respective teachers we refer you to the website www.festivalzeelandklassiek.flywheelstaging.com (click on the names at the top for a direct link.)

The following facilities are included in the master classes 3 individual lessons | piano accompaniment | participation in chamber music with the teachers | all classes are public │ stage training | final concert (selection of participant by the teachers) with solo and chamber music performances| use of recreation areas | active participants receive a participation diploma. The participants can practice in their hotel room, additional practice rooms for external participants are not available!

Leisure

Oostkapelle beach is one of the most beautiful  in the Netherlands. Estate Ipenoord/Green White is located within 2 kilometers from the beach. In addition, Ipenoord/Hotel Green White is located at the nature reserve “de Manteling” and therefore a wonderful place to hike, run and bike.

Registration terms

Pay attention to the registration period/registration deadline! Due to the great interest and the limited number of places available, we recommend that participants register in time. Subsequent enrollments may be considered as there are still places left.

The final concert will take place on Sunday May 7th at 4 p.m. at Ipenoord country estate. The teachers select the participants. Furthermore, at the end of this concert, the board of the Academy, in consultation with the teachers, will award the Festival Zeeland Klassiek Award, which will offer the most remarkable participant professional concert opportunities in July 2024.

How to apply for Festival Zeeland Classical Academy 2023

To participate, send an e-mail to strijkerscultuur@gmail.com with the following information:

• full name

• address

• date of birth

• copy of passport.

The registration fee is € 50,-, this amount will be settled after confirmed admission. Your registration is not complete until we have received the registration fee. Bank account: NL16 RABO 0335 0074 06 in the name of Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland BIC code: RABONL2U Reference: Registration fee + your name.

After confirmation of your admission, the full amount is due before the start of the course. No guarantee can be given to active participation if the balance is not paid in time.