Zeeland Klassiek Academy 2024

Data en locatie

1 t/m 5 mei 2024

Masterclasses viool, altviool en kamermuziek
Locatie: Muziekschool Zeeland, Kuiperspoort 21, 4331GS Middelburg 
Bekijk de website

Docenten

 • Boris Faust
  altviool en kamermuziek

  Professor Hochschule fur Musik und Theater Hamburg

 • Lisa Jacobs
  viool en kamermuziek

  Professor Koninklijk Conservatorium Den Haag & Gent

 • Nikos Stavlas
  pianist en kamermuziek

Deadline van aanmelding: 30 maart 2024

Kosten

Cursusgeld: € 300,- (solo of als ensemble)
Maaltijden: € 125 ,- (lunch/diner van 1-5 mei 2024)
Accommodatie: https://www.waepenvanmiddelburg.nl € 40,-  p.p. per nacht gedeelde kamer incl. ontbijt

Introductie

De masterclasses voor viool, altviool en kamermuziek met internationaal gerenommeerde docenten en solisten bieden een goede gelegenheid om intensief bezig te zijn met de voorbereiding van een concertoptreden, een concours of een examen, of het verfijnen van je spel in meer algemene context.

Uitgenodigd zijn

Studenten en jonge talenten van muziekuniversiteiten, muziekhogescholen en conservatoria | gevorderden van muziekscholen en privélessen | professionele muzikanten | instrument docenten.

De cursussen staan open voor deelnemers van alle nationaliteiten vanaf 14 jaar. Uitzonderingen op de minimumleeftijd zijn mogelijk in overleg met de docenten voor uitzonderlijke talenten. Cursustalen zijn Duits, Engels & Nederlands | Voor de biografieën van de respectievelijke docenten verwijzen we u naar de website www.festivalzeelandklassiek.nl

De volgende faciliteiten zijn bij de masterclasses inbegrepen:

3 individuele lessen | pianobegeleiding | deelname aan kamermuziek met de docenten | alle lessen zijn openbaar | podiumtraining | afsluitend openbaar concert | gebruik recreatieruimtes | actieve deelnemers ontvangen een participatiediploma.

De deelnemers volgen hun lessen in de Muziekschool Zeeland en kunnen aldaar ook studeren.  

Vrije tijd:

Middelburg is een mooie oude stad met zeer veel mogelijkheden tot vermaak, de stranden van Walcheren liggen op een steenworp afstand. In de omgeving van Middelburg kan prachtig gefietst en gewandeld worden.

Registratietermijn:

Let op de inschrijftermijn/aanmelddeadline! Vanwege de grote belangstelling en het beperkte aantal plaatsen voor deelnemers raden wij aan tijdig in te schrijven. Latere inschrijvingen kunnen worden overwogen als er nog plaatsen over zijn.

Slotconcert:

Het openbare slotconcert vindt plaats op zondag 5 mei om 15:00 uur in de Koorkerk in Middelburg.

Adres: Koorkerkhof 2, 4331 BB Middelburg

Meedoen aan Festival Zeeland Klassiek Academy 2024?

Stuur een e-mail voor deelname aan strijkerscultuur@gmail.com met de volgende gegevens:

 • volledige naam
 • adres
 • geboortedatum
 • kopie paspoort

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 50,-, dit bedrag zal worden verrekend na bevestigde toelating. Uw inschrijving is compleet na ontvangst van het inschrijfgeld.

Bankrekening:

NL16 RABO 0335 0074 06.

T.n.v. St. Vrienden Kamermuziek ZLD.

BIC code: RABONL2U

Met als referentie: Inschrijfgeld + uw naam

Na bevestiging van uw toelating is het volledige bedrag verschuldigd voor aanvang van de cursus. Er kan geen garantie worden gegeven om een plaats open te houden als het cursusgeld niet op dat moment is betaald.

De ACADEMY prijs

Aan een van de deelnemers wordt de prijs van de Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland toegekend. Deze wordt tijdens het slotconcert bekend gemaakt en bestaat uit de uitnodiging om deel te nemen aan het Festival Zeeland Klassiek 2025.

Dates and location

May 1- 5 2024

Masterclasses violin, viola and chamber music
Location of the lessons: Muziekschool Zeeland, Kuiperspoort 21, 4331GS Middelburg
View the website

Professors

 • Boris Faust
  altviool en kamermuziek

  Professor Hochschule fur Musik und Theater Hamburg

 • Lisa Jacobs
  viool en kamermuziek

  Professor Koninklijk Conservatorium Den Haag & Gent

 • Nikos Stavlas
  pianist en kamermuziek

Deadline of application: March 30 2024

Costs

Course: € 300,- (solo or as an ensemble)
Meals: € 125 ,- (lunch/diner May 1-5 2024)
Accommodations: https://www.waepenvanmiddelburg.nl € 40,- p.p. per night shared room incl. breakfast

Introduction

De masterclasses for violin, viola and chamber music with internationally renowned professors and soloists offer a great opportunity to intensively prepare for a concert, competition or exam or to improve your level of playing in a more general context.

Invited are:

Students and young talents from music universities, music colleges and conservatories | advanced students from music schools and private lessons | professional musicians | instrument teachers.

The courses are open to participants of all nationalities from the age of 14. Exceptions to the minimum age are possible in consultation with the teachers for exceptional talents.

Course languages ​​are German, English & Dutch | For the biographies of the respective teachers, we refer you to the website www.festivalzeelandklassiek.nl

The following facilities are included in the master classes

3 individual lessons | piano accompaniment | participation in chamber music with the teachers | all lessons are public| stage training | final public concert| use of recreational areas | active participants receive a participation diploma.

The participants take their lessons at the Zeeland Music School and can also study there.

Leisure time:

Middelburg is a beautiful old city with many entertainment options, the beaches of Walcheren are a stone’s throw away. The area surrounding Middelburg is ideal for cycling and walking.

Registration period: Please note the registration period/deadline! Due to the great interest and the limited number of places for participants, we recommend that you register in time. Later registrations may be considered if there are still places left.

Final concert: The public final concert will take place on Sunday, May 5 at 3:00 PM in the Koorkerk in Middelburg.

Address: Koorkerkhof 2, 4331 BB Middelburg

Participating in  Festival Zeeland Klassiek Academy 2024?

Send an e-mail to strijkerscultuur@gmail.com with the following information :

 • full name
 • adress
 • date of birth
 • copy passport/ID card
 • Repertoire to work on during the masterclass

The registration fee is €50, this amount will be settled after confirmed admission. Your registration is only complete once we have received the registration fee.

Bank account: NL16 RABO 0335 0074 06. Attn. St. Vrienden Kamermuziek ZLD. BIC code: RABONL2U

With reference: Registration fee + your name

After confirmation of your admission, the full amount is due before the start of the course. No guarantee can be given to keep a place open if the course fee has not been paid by then.

The ACADEMY AWARD

One of the participants will be awarded the prize of Festival Zeeland Klassiek. This will be announced during the final concert and consists of the invitation to participate in the Festival Zeeland Klassiek 2025.